Aart Haltjema
Hoogheemraadschap Rijnland.

Bij de invoer hiervan kan de sector baat hebben bij de onlangs gelanceerde ISO 55000-serie, vertelt Aart Haitjema van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Asset management - in dit geval het beheer van assets zoals gemalen en pompen - wordt steeds belangrijker in de watersector. Dit vindt vooral zijn oorzaak in de schaalvergroting binnen de waterschappen, zegt Aart Haitjema. Hij is secretaris-algemeen directeur bij het Hoogheemraadschap Rijnland. “Het goed functioneren van alle machines zoals gemalen en installaties en de keuze voor de onderhoudsmomenten, kwamen voorheen vooral neer op de kennis en kunde van de mensen in het veld. De schaalgrootte vraagt echter dat dergelijke richtlijnen en aanwezige kennis worden geobjectiveerd en vastgelegd. Er bestond een drang om het programmatischer aan te pakken”, vertelt Haitjema. “Een overzicht van alle leidingen in het gebied bijvoorbeeld ontbrak, dus was een inventarisatie eerst noodzakelijk. Na het opstellen van een overzicht van de assets, was erop te sturen en kon er worden gedacht aan risicofactoren.”

Voordelen

Kostenbesparing was een belangrijke reden om tot asset management over te gaan. En het bereikte inzicht. “Voorheen werden alle gemalen bijvoorbeeld op dezelfde manier gebouwd. Dat hoeft nu niet meer, hetgeen ook kosten bespaart. Daarnaast is met asset management het onderhoud beter af te stemmen, wat ook leidt tot kostendaling en het gerichter in kunnen zetten van mensen. Bovendien wordt de faalkans kleiner omdat je je in het onderhoudsprogramma kunt richten op risico’s.”

In het asset management van het waterschap Rijnland speelt niet alleen het onderhoud een rol, maar ook investeringen. Het proces begint bij het risicomanagement van de assets, vertelt Haitjema. “Daarnaast bekijken we niet alleen de kosten van het onderhoud, maar naar de hele levensloop van de assets in een total cost analysis. Ten derde geldt dat functionele eisen afhankelijk zijn van het systeem. Je moet dus niet kijken naar het object, maar naar de asset als deel in het geheel. Met asset management is het mogelijk om beter na te denken over de langere termijn.”

ISO 55000

De keuze voor deze programmatische aanpak zorgt echter wel voor veel verandering in de organisatie, zo vertelt Haitjema. “Dus is er borging nodig. Wie stuurt het asset management aan? Hoe worden maatregelen vastgelegd en geëvalueerd? En wie is er verantwoordelijk? De ISO 55000 is hiervoor de norm en dient als een kapstok voor procesbeschrijving, en hoe het proces goed kan worden verankerd in de organisatie. Wie wil worden gecertificeerd, moet aan alle punten in de norm voldoen. Het certificaat dient als referentieniveau of je goed opereert”, vertelt hij.

De bewuste certificering staat bij de waterschappen nog in de kinderschoenen. Maar Haitjema is overtuigd van de zin van de ISOnorm. “Als iedereen in de branche werkt volgens ISO 55000 spreken we dezelfde taal en is het bijvoorbeeld eenvoudiger om samen te werken en kennis, resultaten en bijvoorbeeld medewerkers uit te wisselen. Er is veel baat bij harmonisatie van de sector maar bij de waterschappen beginnen deze ontwikkelingen net een beetje te komen”, zegt Haitjema, om te vervolgen: “Inmiddels zijn we actief in het opstellen van een landelijk platform voor kennisuitwisseling. Ook zo kunnen we van elkaar leren.”