Richard Dirne
Commercieel Directeur Hydrorock International

Letterlijk! Toen werd een bijzonder droge maand opgevolgd door de extreem natte maanden juli en augustus. Dit met bijzonder veel wateroverlast en waterschade tot gevolg.

Tijd voor actievere inzet van burgers, overheden en bedrijven; bovengronds en ondergronds

De verwachting is namelijk dat dergelijke excessen in de toekomst vaker en heviger zullen gaan voorkomen. Regelmatig wateroverlast op straat en in de tuin en tóch verdroging van de Nederlandse bodem; het lijkt paradoxaal. Feit is dat veel regenwater nog steeds rechtstreeks afgevoerd wordt naar het riool en het grondwaterpeil in Nederland op sommige plaatsen al een meter is gezakt. Dit met verdroging en nadelige gevolgen voor alles wat groeit en bloeit. Daar moeten we gezamenlijk wat aan doen. Van de bodem zal in de toekomst steeds vaker verwacht worden dat deze flexibel inspeelt op de omstandigheden, maar met een ondergrond die in Nederland vooral bestaat uit zand, klei of leem is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Lokaal bufferen en water infiltreren

Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Verschillende gemeenten voeren met succes projecten uit om regenwater af te koppelen van het rioolstelsel. Woningbezitters en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen door regenwater van het dak of terras van het riool af te koppelen en ze kunnen bijvoorbeeld een ondergrondse infiltratievoorziening van (steenwol) infiltratieblokken aan elkaar leggen. Zo wordt het water ter plekke gebufferd en geleidelijk weer aan de bodem afgegeven. Voor nieuwbouw is het afkoppelen van regenwater al verplicht. Voor bestaande woningen is dit  (nog) niet het geval, maar wordt soms gestimuleerd met gemeentelijke subsidie. Zo helpt men bij iedere hevige regenbui mee meer water te infiltreren in de bodem en de kans op wateroverlast en schade te voorkomen.

Inspelen op de toekomst

Wateroverlast komt dus niet alleen door klimaatverandering maar ook door hoe wij als overheid, burgers en bedrijven met regenwater omgaan. Europese regelgeving zoals Kader Richtlijn Water speelt al jaren een belangrijke rol bij het Nederlandse watermanagement. Inmiddels is het devies dat het regenwater zoveel mogelijk moet worden gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. Wanneer dat niet meer lukt, mag het worden geloosd op het oppervlaktewater. Pas in het uiterste geval naar het rioolstelsel. Ik verwacht dat de regelgeving in de toekomst nog verder aanscherpt wordt om burgers en overheid nog actiever te bewegen om aan lokaal watermanagement te doen en daarmee ook de natuur te ondersteunen. Innovaties van bedrijven om op effectieve wijze wateroverlast bij huizen of in de tuin te voorkomen, spelen daar al goed op in. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan waterdoorlatende bestrating of ecologisch verantwoorde steenwol infiltratieblokken. Dat we met elkaar het wateroverlast- en verdrogingsprobleem gaan oplossen, daar ben ik zeker van!